• Жанр: проза

  • Язык: балкарский

  • Страниц: 442

АЛ СЁЗ
Бу китапда журтубузну ариу жерлерин кёргюзтюрге, кёп
жылла мындан алда жашагъан ахшы адамларыбызны юслеринден
айтыргъа, акъыл этеме да, «Малкъар уя» деп да андан атагъанма.
Жерлерибизни юслеринден айтханда, бери келип, аланы
кёрюп, ариулукъларына, тамашалыкъларына сукъланмай адам
къалмагъанды. Битеу Европпада бек бийик тау, эки башлы
Элбрусубуз, къурч калалача сюелген, чукуйлары бла булутланы
жыргъан тик къаяларыбыз, гокка ханслы, шам бахчалы
ёзенлерибиз, тар ичинде кёк сыфатлы Чирик кёлюбюз, чокъуракъ
тамычылы Жетмиш, Чегем чучхурларыбыз, ёмюрледен бери
тау башларындан ёзенлеге жортхан череклерибиз. Жерибиз жер
башында жаннетибиз.

Related projects